KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

MUNPoint profilinizde ve konferansa başvuru yapmak amacı ile doldurduğunuz formlarca tarafınızca aktarılan ad, soyad, doğum tarihi, iletişim bilgisi, sağlık bilgileri başta olmak üzere tüm verilerin doğru ve güncel olduğunu varsaydığımızı, işbu verilerin tarafımızca hukuki ilişkilerimiz kapsamında, ilgili konferansın kullanımına açılacağını, muhafaza edileceğini, işleneceğini, gerekli görülmesi halinde yurtiçi ve/veya yurtdışı 3.kişilerle paylaşılabileceğini, tüm bu faaliyetleri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde belirlenen sınırlar ve sürelere uyarak, gerekli güvenlik önlemlerini de almak suretiyle gerçekleştireceğimizi bilginize sunarız.


 

HAKLARINIZ

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA İZİN

Tarafıma aydınlatma metninin verildiğini, sözlü ve yazılı olarak bilgilendirildiğimi ve bu çerçevede kişisel verilerimin depolanmasına, kullanılmasına, muhafaza edilmesine, işlenmesine, yurtdışı ve yurtiçinde 3.kişilere devredilmesine, aktarılmasına izin veriyorum.